Įmonės valdymo organai

Pagal UAB Geležinkelio tiesimo centro įstatus Bendrovės organai yra: visuotinis akcininkų susirinkimas, valdyba ir bendrovės vadovas – generalinis direktorius.

Visuotinis akcininkų susirinkimas – yra aukščiausias UAB Geležinkelio tiesimo centras organas. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, sprendimo priėmimo tvarka nustatyta LR akcinių bendrovių įstatyme, kituose teisės aktuose, UAB Geležinkelio tiesimo centras įstatuose.

Bendrovės valdyba yra kolegialus organas, jį sudaro penki nariai (žr. Bendrovės valdybos sudėtis). Valdybos nariai renkami ketverių metų kadencijai. Valdybos narius renka visuotinis akcininkų susirinkimas.

Valdybos kadencijos laikotarpis: 2017-12-13 – 2021-12-13.

Valdyba svarsto ir tvirtina Bendrovės veiklos strategiją, renka ir atšaukia Bendrovės vadovą, nustato jo atlyginimą, kitas darbo sutarties sąlygas, tvirtina pareigybes, nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas, priima kitus LR akcinių bendrovių įstatyme, bendrovės įstatuose, visuotinio akcininko susirinkimo sprendimuose valdybos kompetencijai priskirtus sprendimus.

UAB Geležinkelio tiesimo centro įstatai

UAB Geležinkelio tiesiomo centro etikos kodeksas